Rema 1000-saken på Fauske

 

Hvordan mennesker i maktposisjoner kan tråkke folk ned i skitten

 

OFFENTLIGGJORDE SYKEHISTORIEN TIL EN ANSATT I REMA-1000 PÅ FAUSKE

 

Red. Dag O. Johansen, lærer/forfatter

 

 

1.     Hvordan er det mulig at en regiondirektør for Rema-1000 AS Region Nord, får seg til å legge ut sykehistorien til en ansatt på Fauske som et leserbrev i Avisa Nordland (AN)?

 

Saken har vakt voldsom oppsikt på Fauske, en kommune med vel 9000 innbyggere. Mange har valgt å avslutte sitt kundeforhold til Rema-1000 på Fauske på grunn av dette.

 

Det anonyme innlegget i AN (hvorfor trykker AN anonyme innlegg med navngitte personer?) som startet det hele, lyder som følger og ble trykket 23.10.2008:

 

NB: Pga personvernloven er de fullt oppgitte navnene i innlegget erstattet med A og B:

 

TA VARE PÅ DE ANSATTE

Jeg fikk i dag vite at A-------- skal slutte på Rema 1000. Er B-------- klar over hva han mister? Det finnes vel ikke en eneste person som kan dette med frukt og grønt som A---------.

Hadde B-------- gitt han litt mer lønn hadde han kanskje blitt. En ting er i hvert fall sikkert og det er at hvis han slutter så slutter jeg å handle på Rema 1000 og jeg vet om flere som gjør det samme.

Fremdeles kunde, men hvor lenge?

 

 

På bakgrunn av dette anonyme innlegg i AN 23.10.2008 finner regiondirektør i Rema 1000 AS Region Nord, Pål Hultgren det betimelig å besvare det på følgende måte i avisen noen dager senere:

ANONYME URIKTIGHETER

Et anonymt leserinnlegg i AN torsdag 23. oktober, inneholder så mange usanne og uriktige påstander, at jeg finner det riktig å kommentere innlegget på tross av at det er anonymt. En ansatt ved Rema 1000 Fauske, har etter flere års sykdom, selv sagt opp sin stilling for å begynne i en annen bransje. Det er da betenkelig og bekla­gelig at anonyme får komme med usanne påstander om navngitte per­soner og bedrifter uten dokumenta­sjon. Rema 1000 Fauske har gjort sitt ytterste for å tilrettelegge arbeidet for den sykdomsrammede medarbeide­ren i hele 2008, etter en langtidssyke­melding på ni måneder i 2007.

Kjøpmannen selv og to andre an­satte har tatt alle tunge løft og "sjauing" av varer for den sykdoms­rammede medarbeideren i hele 2008, i et forsøk på å sikre at den ansatte kunne fortsette i stillingen. Med dette som bakgrunn sier det seg selv at på­standene om at mer lønn ville ha fått den ansatte til å fortsette, ikke holder. Rema 1000 Fauske har et meget godt arbeidsmiljø, og kjøpmannen er kjent for å ta godt vare på sine ansatte. Kjøp­mannen og de øvrige medarbeiderne har stor kunnskap og kompetanse innen frukt og grønt. Beviset på det er økningen i frukt/grøntomsetningen også i periodene hvor den omtalte medarbeideren var sykemeldt. Rema 1000 beklager at en dyktig medarbei­der må slutte, fordi han ikke klarer denne form for arbeid. Vi ønsker ham lykke til i nyjobben.

Pål Hultgren, Regiondirektør Rema 1000 Region Nord

 

 

·        Her legger altså regiondirektøren ut i all offentlighet en medarbeiders sykehistorie som et leserbrev i AN!

Da så et nytt innlegg (dessverre også anonymt) kritiserer regiondirektøren for å legge ut sykdomsforhold og sykemeldinger i avisens leserbrevside og dermed ”skiter i eget reir”, kommer regiondirektøren med nok et tilsvar for å underbygge  medarbeider-filosofi”. Pål Hultgren fortsetter sin vendetta mot de anonyme skribentene og avviser at han har kommet med noen injurierende personangrep mot en ansatt ved Rema 1000 på Fauske.

”Jeg må ivareta Rema 1000s interesser og renomme, når uriktige og usanne påstander blir framsatt. Også de anonyme. Det vil jeg også fortsette med, ” avslutter regiondirektør Pål Hultgren sitt leserbrev i Avisa Nordland.

Da så en navngitt person (Harald Svingerud) skriver en kommentar til Pål Hultgrens to innlegg, der han spør om man som Rema-1000-ansatt kan risikere å få lagt ut sin sykdomsjournal i avisene, velger Pål Hultgren ikke å svare på dette (muligens en logisk konsekvens av at han i sitt andre innlegg hevder at han skal fortsette å kommentere anonyme innlegg…DOJs kom.)

 

 

 

 

Harald Svingeruds andre innlegg i saken lyder som følger i all sin enkelthet og klartekst:

 

Rema 1000 og de ansatte

Siden jeg ikke har fått noe svar på mitt innlegg, så går jeg ut ifra at man risikerer å få hele sykejournalen lagt ut i avisen.

Harald T. Svingerud.

 

 

1.     Øredøvende taushet

Etter disse 6 innleggene i Avisa Nordland, har det vært en langvarig og trykkende og beklemmende stillhet rundt saken, helt til redaktøren av Samfunnsliv (DOJ) grep tak i den og først sendte regiondirektøren et personlig brev med krav om at han måtte beklage sin handlemåte overfor den ansatte i Rema-1000 på Fauske offentlig i avisa Nordlands leserbrevspalter. Innholdet i dette brevet lød som følger:

 

Dag Ove Johansen

8200 Fauske

 

Pål Hultgren

Regiondirektør

REMA 1000 Nord

 

OFFENTLIGGJØRING I AVISA NORDLAND AV SYKDOMSHISTORIE TIL EN MEDARBEIDER VED REMA 1000

 

Viser til dine to innlegg i AN forbindelse med en konkret arbeidstakersak ved REMA 1000 på Fauske.

 

Jeg har selv arbeidet i offentlig virksomhet og jeg har aldri opplevd at noen som har vært sykemeldt på min arbeidsplass har fått sin sykdomshistorie så grundig hengt ut i avisene av ledelsen/administrasjonen. En slik offentliggjøring av sensitive opplysninger hadde antagelig medført anmeldelse og en eventuell straffesak, i beste fall havnet i arbeidsretten.

 

Som regiondirektør har du et stort ansvar for alle dine medarbeidere. Jeg kan ikke se at du har ivaretatt rettighetene til vedkommende som du hele tiden kaller ”den sykdomsrammede” på noe vis – heller tvert i mot. Selv om du ikke bruker navn i dine innlegg, har jo alle skjønt hvem vedkommende er, i og med at han ble navngitt i det første anonyme innlegget som du henviser til og fant det betimelig å kommentere. Dette er etter mitt syn klart injurierende.

 

Du har ved å legge ut vedkommende arbeidstakers sykdomshistorie i det offentlige – i form av to leserinnlegg i en lokalavis - etter min mening tråkket langt over grensen for hvordan man behandler en medarbeider på en god, ansvarsfull og rettsikkerhetsmessig måte.

Jeg ser ingen annen måte å unngå at denne saken vil fortsette i det offentlige (bl.a. med dette brevet du nå mottar  i form av et åpent brev i avisene, ikke bare AN men også riksavisene, og kopi av dette samme brevet til REMA 1000 sentralt), uten å foreslå følgende:

 

Du, Pål Hultgren, skriver så snart som råd er et innlegg i AN der du beklager at du har offentliggjort sykdomshistorien til en medarbeider av REMA 1000 på Fauske fordi dette er noe som aldri skulle ha forekommet i det offentlige rom.

 

Fauske 20.12.2008,

 

Dag Ove Johansen

 

 

 

2.     Hva skjer så i etterkant av dette?

Mitt personlige brev til Pål Hultgren blir ikke besvart av ham selv, men av hans advokat Finn Ove Smith, som i tillegg sender kopi av sitt svarbrev til meg datert 6.januar 2009 til Avisa Nordland ved sjefredaktøren, Rema 1000 AS i Oslo, Chris Garstad AS på Fauske (leder for Rema-1000-avdelingen på Fauske) samt den omtalte ”sykdomsrammede” medarbeiderens advokat i Tromsø, Wikasteen.

 

 

 

Advokat Finn Ove Smiths svarbrev (tydelig preget av å få DOJ til å tie i denne saken):

 

DERES BREV AV 20 12 08: REMA 1000 NORGE AS REGION NORD

Deres brev av 20 12 08 avsendt den 30 12 08, er av bedriften oversendt meg for besvarelse.

I Deres brev forlanger De at min klient ved regiondirektør Pål Hultgreen skal skrive et leserbrev tit avisa

Z-1

Nordland hvor han skal "beklage at han har offentliggjort sykdomshistorien til en medarbeider av Rema 1000 på Fauske". Deres forlangende blir i brevet underbygget med at for det tilfelle dette ikke skjer trues det med at De på vil mangfoldiggjøre en rekke "åpne brev" ikke bare i avisa Nordland, men også riksavisene samt "Rema 1000 sentralt".

De anfører i Deres brev ytterligere at Hultgreen i skal ha opptrådt på en mate som skulle kunne pådra han straffansvar.

En vil først få lov til å bemerke at det på ingen måte er aktuelt å diskutere denne saken med Dem da De ikke på noen måte har noen – slik vi oppfatter det – interesse i saken.

Den aktuelle arbeidstager hvis interesser har vært ivaretatt av advokat Wikasteen i Tromsø, har inngått ultimo november 2008 inngått en avtale med sin tidligere arbeidsgiver Chris Garstad AS (Rema 1000 Fauske) som innebærer en endelig løsning på saken.

I den aktuelle avtale er det enighet om at man skal bevare taushet omkring avtalens innhold mv. Partene er videre enige om at man ikke skal omtale saken ytterligere.

Jeg nevner for øvrig at Pål Hultgreen på ingen måte har verken arbeidsgiveransvar eller noe annet ansvar vis a vis den aktuelle ansatte.

På denne bakgrunn vil en fra denne side overhodet ikke kommentere saken ytterligere ovenfor Dem.

En ser imidlertid med bekymring på Deres trusler om mangfoldiggjøring av positivt uriktige opplysninger som kun er ment å ramme en av Fauskes bedrifter, og dens avtalepartner Rema 1000 Norge AS.

Vi finner grunn til å gjøre Dem oppmerksom på at vi – partenes prosessfullmektiger – har i fellesskap vært i kontakt med avisa Nordland ved sjefredaktør, og i fellesskap gitt uttrykk for det åpenbart uheldige i at avisa tillater anonyme leserinnlegg med et feilaktig innhold, at partene er enige om saken og at ytterligere avispolemikk om saken verken er nødvendig eller ønskelig for noen av partene. Jeg legger derfor til grunn at avisa Nordland som vil motta kopi av dette brev er seg sitt ansvar bevisst og avviser et hvert innlegg fra Deres side som er ment som sjikane av det være seg Rema 1000 Norge AS og ikke minst Chris Garstad AS.

 

Videre antar jeg at De som Fauskepatriot, ikke vil bidra til å forsure næringslivet ytterligere og involvere Dem i saker De ikke har  noe  med.

 

Finn Ove Smith

Sign.

 

 

Kopi: Advokat Bjørn HWikasteen

Avia Nordland

Rema 1000 Norge AS

Chris Garstad AS

 

 

 

 

 

 

3.     Hva står egentlig i advokat Finn Ove Smiths svarbrev?

 

Leserne av Samfunnsliv bør spesielt merke seg nest siste avsnitt i Smiths brev til DOJ hvor han helt tydelig antyder at de har hatt kontakt med avisa Nordlands sjefredaktør og med dette vil forhindre at jeg skal komme med svarinnlegg angående denne saken i avisen (!)

 

DOJ sendte deretter følgende svar til advokaten til Pål Hultgren, Finn Ove Smith:

 

 

 

Dag Ove Johansen

8200 Fauske                                                                                                      Fauske 08.01.2009

 

 

Advokat Finn Ove Smith AS

Postboks 836

8001 Bodø

 

DERES BREV AV 06.01.2009: REMA 1000 NORGE AS REGION NORD

 

Det er med stor forundring jeg leser ditt brev til meg på vegne av Pål Hultgren. Jeg hadde forventet at Pål Hultgren selv hadde tatt ansvar for det han har offentliggjort i to avisinnlegg og selv gitt meg tilbakemelding på det. Når et advokatfirma benyttes er det tydelig for å skremme noen fra å ha noen mening om denne sakens kjerne og dens moralske aspekter.

 

Jeg har kun forholdt meg til sakens kjerne som er en serie avisinnlegg i nettopp Avisa Nordland (AN), som du så frimodig beretter i brevet ditt har forhåndskontaktet for øyensynlig å kneble enhver debatt om sakens moralske hovedaspekt: nemlig offentliggjøring av en arbeidstakers sykdomshistorie i en lokalavis.

 

1.       Jeg har aldri opplevd at en regionsansvarlig for en større bedrift har offentliggjort sykdomshistorien for en arbeidstaker som svar på et anonymt innlegg i en avis (se innlegg 1 i vedlagte kopi av avisdebatten) – ikke bare én gang, men to ganger.

2.       Jeg anfører ikke i mitt brev at Hultgren skal ha opptrådt på en måte som skulle kunne pådra ham straffeansvar. Det jeg sier er knyttet opp mot min egen arbeidsplass noe vedlagte brev til Pål Hultgren kan verifisere (sitat): Jeg har selv arbeidet i offentlig virksomhet og jeg har aldri opplevd at noen som har vært sykemeldt på min arbeidsplass har fått sin sykdomshistorie så grundig hengt ut i avisene av ledelsen/administrasjonen. En slik offentliggjøring av sensitive opplysninger hadde antagelig medført anmeldelse og en eventuell straffesak, i beste fall havnet i arbeidsretten.(sitat slutt)

3.       Jeg kommer med ingen positivt uriktige opplysninger i mitt personlige brev til Pål Hultgren  slik du hevder i ditt brev (vedl. til alle berørte parter). Jeg vet at Pål Hultgren ikke har direkte arbeidsgiveransvar,  men det er positivt galt i det du sier at han ikke har noe annet ansvar vis a vis den aktuelle ansatte. I og med sine to innlegg om den aktuelle ansatte har han tatt ansvaret for å legge ut i offentlighet vedkommendes sykehistorie i AN. Det ansvaret kan han i hvert fall ikke fraskrive seg selv om han forsøker så godt han kan å unngå eller motsette seg kritikken av sine to avisinnlegg.

4.       Kan ikke se av ditt brev at du har vedlagt kopi av mitt brev til Pål Hultgren til de nevnte parter slik at de kunne ha lest brevets innhold og ikke bygget sitt syn på din tolkning av mitt brev til regiondirektøren.

5.       Det er en ganske drøy påstand du kommer med når du antyder at jeg kan komme med innlegg som er ment som sjikane av det være seg Rema 1000 Norge AS og ikke minst Chris Garstad AS. Det er i følge ditt brev på denne bakgrunn du har kontaktet sjefsredaktøren for Avisa Nordland. Din uttalelse sier mer om ditt syn på denne saken enn innholdet i mine brev og innlegg. Det forekommer overhodet ingen sjikane av verken Pål Hultgren eller Chris Garstad AS i mitt brev til Pål Hultgren. En annen sak er at vedkommende arbeidstaker som ble hengt ut i avisene muligens anser Pål Hultgrens avisinnlegg som sjikane, men dette får stå for hans egen regning.

6.       Jeg og mange med meg har stor interesse av denne saken fordi det berører mitt og mange andres langvarige kundeforhold til Rema 1000  det går på sakens helt klare moralske aspekter og hva en regiondirektør kan tillate seg å ytre i en leserbrevspalte i AN på bakgrunn av et anonymt innlegg. Dette er dessuten en sak som har vakt stor oppsikt på Fauske og diskuteres på mange hold og oppfattes som en ren sjikane av en velkjent og godt likt medarbeider på Fauske som helt uforskyldt er kommet i gapestokken.

7.       Jeg er forundret over at du som advokat er villig til å sette ytringsfriheten til side fordi Pål Hultgren ikke er villig til på eget ansvar å bli konfrontert med det han har offentliggjort i en lokalavis om rent personlige sykdomsforhold i en medarbeidersak.

Idet jeg videresender alle sakens papirer til alle berørte parter, kopi av selve debatten i Avisa Nordland samt  mitt brev til Pål Hultgren. Dette som en viktig og nødvendig informasjon til all parter.

 

 

Dag Ove Johansen

8200 Fauske

 

 

Vedl.

1.       Kopi av 6 avisinnlegg i Avisa Nordland

2.       Kopi av brev fra DOJ til Pål Hultgren, datert 20.12.2009

 

Kopi:      Advokat Bjørn H. Wikasteen

                Avisa Nordland, v. sjefsredaktøren

                Rema 1000 Norge AS

                Chris Garstad AS

 

 

 

 

 

 

 

 

4.     Noen dagers beklemmende stillhet…

 

Redaktøren av Samfunnsliv, DOJ, hørte så ikke mer fra verken Smith, Hultgren eller noen andre av sakens impliserte etter hans siste utspill som ble sendt til alle berørte parter.

DOJ bestemte seg da for å sende sjefredaktøren i Avisa Nordland et brev for å høre om et advokatfirma virkelig kan påvirke redaksjonslinjen til en avis. Brevet følger i sin helhet her:

 

 

 

Dag Ove Johansen                                                                                                                                                                8200 Fauske                                                                                                Fauske 14.01.2009

 

Sjefredaktør Jan- Eirik Hanssen                                                                                                                                         Avisa Nordland                                                                                                                                                                     8002 Bodø

 

VEDR. BREV FRA FINN OVE SMITH DATERT 06.01.2009 ANG. REMA 1000 NORGE AS REGION NORD

 

Viser  til nest siste avsnitt i Finn Ove Smiths brev ang. denne saken der han gjør meg oppmerksom på at partenes prosessfullmektiger i  fellesskap har vært i kontakt med avisa Nordland (AN) ved sjefredaktør, der det heter:

Sitat:

Vi finner grunn til å gjøre Dem oppmerksom på at vi – partenes prosessfullmektiger – har i fellesskap vært i kontakt med avisa Nordland ved sjefredaktør, og i fellesskap gitt uttrykk for det åpenbart uheldige i at avisa tillater anonyme leserinnlegg med et feilaktig innhold, at partene er enige om saken og at ytterligere avispolemikk om saken verken er nødvendig eller ønskelig for noen av partene. Jeg legger derfor til grunn at avisa Nordland som vil motta kopi av dette brev er seg sitt ansvar bevisst og avviser et hvert innlegg fra Deres side som er ment som sjikane av det være seg Rema 1000 Norge AS og ikke minst Chris Garstad AS.

 

Sitat slutt.

Slik jeg tolker Smiths brev generelt og dette avsnittet spesielt, må jeg be om svar på følgende spørsmål:

 

1.       Kan et advokatfirma påvirke den redaksjonelle linjen i en avis?

2.       Hvordan ser du som sjefredaktør på det anonyme  innlegget  i AN 28.10.08 som utløste avisdebatten?

3.       Hvordan ser du på Pål Hultgrens  tilsvar på dette anonyme innlegget  i AN?

Denne saken har vakt voldsom oppsikt på Fauske. En meget godt likt medarbeider hos Rema 1000 på Fauske har helt uforskyldt havnet i gapestokken. Smith snakker om at jeg kommer med sjikane overfor Rema 1000 AS og Chris Garstad AS. Dette er positivt feil. Flere med meg hevder at det er Pål Hultgren som står for sjikanen i og med at han offentliggjør en medarbeiders sykehistorie i  leserbrev i AN der alle skjønner hvilken person det dreier seg om.

 

Dag Ove Johansen

-             -       -

 

5.     Telefon fra en sjefredaktør

 

21.januar kl. 10.29 ringte mobilen da DOJ var på vei til Fauske. Sjefredaktøren informerte om saken og avklarte ved opplesning av brev til advokat Smith at avisa Nordland selvfølgelig ikke har inngått noen som helst avtale med advokat Smith ang. denne saken og at det er innlysende at intet advokatfirma skal påvirke den redaksjonelle linjen i en avis.

22.01.2009 kom dessuten følgende meget avklarende epost fra sjefredaktør Jan-Eirik Hanssen i Avisa Nordland:

 

 

Til: Finn Ove Smith; Bjørn Halvor Wikasteen

Kopi: Pål Hultgreen; Laila Brodersen; Dag Ove Johansen

 

Jeg viser til tidligere korrespondanse i denne saken, der jeg klargjorde følgende:

 

1. Avisa Nordland er ikke part i saken.

2. Avisa Nordland er ikke en del av forliket mellom partene.

3. Vårt og mitt ansvar er å vurdere publisering av hvert enkelt leserbrev som måtte komme i denne saken - som åpenbart har skapt et betydelig lokalt engasjement blant folk på Fauske. Det har også regiondirektøren i Rema bidratt til gjennom sine innlegg.

 

Dette klargjorde jeg tydelig ved forrige henvendelse.

 

På denne bakgrunn reagerer jeg på deler av innholdet i et brev Finn Ove Smith har sendt til en av våre lesere på Fauske, Dag Ove Johansen. Her skriver han:

 

Vi finner grunn til å gjøre Dem oppmerksom på at vi – partenes prosessfullmektiger – har i fellesskap vært i kontakt med avisa Nordland ved sjefredaktør, og i fellesskap gitt uttrykk for det åpenbart uheldige i at avisa tillater anonyme leserinnlegg med et feilaktig innhold, at partene er enige om saken og at ytterligere avispolemikk om saken verken er nødvendig eller ønskelig for noen av partene. Jeg legger derfor til grunn at avisa Nordland som vil motta kopi av dette brev er seg sitt ansvar bevisst og avviser et hvert innlegg fra Deres side som er ment som sjikane av det være seg Rema 1000 Norge AS og ikke minst Chris Garstad AS.

 

Jeg er lite imponert over formuleringene involverer Avisa Nordland og videresendes en tredjeperson. Dette av to årsaker:

1. Det etterlates et inntrykk av at partene og Avisa Nordland "er enige om saken og at ytterligere avispolemikk om saken verken er nødvendig eller ønskelig for noen av partene."

2. I brevet går man langt i å instruere hvordan jeg som ansvarlig redaktør skal redigere avisen: "Jeg legger derfor til grunn at avisa Nordland som vil motta kopi av dette brev er seg sitt ansvar bevisst og avviser et hvert innlegg fra Deres side"

 

Når Avisa Nordland trekkes inn i saken i et brev til en tredjeperson - med slike førende formuleringer - skjønner jeg godt at Dag Ove Johansen i et brev til meg stiller spørsmål om et hvordan et advokatfirma kan påvirke den redaksjonelle linjen i en avis.

 

Jeg finner det på denne bakgrunn nødvendig å sende dette tilsvaret til partene - med kopi til Dag Ove Johansen - for nok en gang å klargjøre Avisa Nordlands uavhengige ståsted i saken.

 

Eventuelle framtidige leserinnlegg - i denne og andre saker - vil bli vurdert på fritt grunnlag og basert på våre publisistiske kjøreregler.

 

Med vennlig hilsen

Jan-Eirik Hanssen

sjefredaktør

 

 

 

 

6.     Advokat Smiths svarmailtil sjefredaktør Jan-Eirik Hanssen (med kopi til DOJ):

22.01.2009:

Til: 'Hanssen Jan-Eirik'; Bjørn Halvor Wikasteen

Kopi: Pål Hultgreen; Laila Brodersen; Dag Ove Johansen

 

Jeg viser til din mail.

 

Dersom du mener det etterlater et inntrykk av at man fra denne side har søkt å regulere Avisa Nordlands trykkefrihet, ved det som er uttalt av meg i brev til DOJ og som du har fått kopi av etterlater et inntrykk av en felles forståelse mellom partene, deres prosessfullmektiger og Avisa, finner jeg grunn til å bemerke at det ikke på noen måte etterlater seg et slikt inntrykk og jeg tør be om at man leser det som er skrevet korrekt og at man også når man siterer fra det, også siterer hele setningen, slik den skal leses – i sammenheng – og du vil da se at eventuelle misforståelser ene og alene for stå for DOJ s regning. Jeg vil få understreke at en slik lesning av mitt brev til DOJ som De tilkjennegir ikke på noe måte jfr. pkt 1 i din mail er en riktig forståelse.

 

Når det gjelder pkt. 2 i din kommentar, viser jeg til at jeg gjør regning med at du som ansvarlig redaktør i avisa er ditt redaksjonelle ansvar bevisst, at du opptrer etter de retningslinjer som følger av både redaktørplakat og de pressetiske regler herunder Vis Varsom plakaten, hvilket er påpekt i brevet mitt til DOJ.

Årsaken til at dette ble presisert fra min side i brev til DOJ må fremstå som helt åpenbar, basert i innholdet i brev fra DOJ.

 

Jeg tillegger at verken undertegnede eller noen annen kan foreta inngrep i en kritisk og uavhengig presse, og jeg kan selvsagt ikke legge noen føringer i det.

 

Til din orientering er man fra denne side ferdige med saken og som jeg har presisert i senere brev til DOJ kan man ikke se med hvilken ”rett” han blander seg inn i denne sak i det hele tatt.

For øvrig viser jeg til hva som Pål Hultgreen har skrevet i særskilt mail til deg

 

Saken er med dette avsluttet fra denne side.

 

Med vennlig hilsen

Advokat Finn Ove Smith

 

 

7.     Hva står det egentlig i advokat Finn Ove Smiths brev til sjefredaktøren?

 

Leserne av Fabula bør bite seg merke i følgende avsnitt i Smiths brev:

 

Når det gjelder pkt. 2 i din kommentar, viser jeg til at jeg gjør regning med at du som ansvarlig redaktør i avisa er ditt redaksjonelle ansvar bevisst, at du opptrer etter de retningslinjer som følger av både redaktørplakat og de pressetiske regler herunder Vis Varsom plakaten, hvilket er påpekt i brevet mitt til DOJ.

 

Her burde Finn Ove Smith også legge til grunn Pål Hultgrens tilsvar på et anonymt innlegg 23.10.2008 der han helt klart offentliggjør en medarbeiders sykehistorie i et leserbrev i AN. Hva med Hultgrens presse-etikk i denne sammenheng? Hva med Hultgrens regiondirektør-plakat? Smith viser til ”Vis varsom-plakaten”, noe han som advokat burde vite heter ”Vær varsom-plakaten”. Pål Hultgren som regiondirektør burde helt klart følge de samme etiske spilleregler i denne sammenheng!

 

·        Aprops etikk: et interessant moment  er at advokat Finn Ove Smith er medlem av Johannes-losjen Midnatsol og den høyere losjen Tromsø Provincialloge. Smith har graden VIII (Høyt lysende Salomons betrodde bror).

 

 

8.     Logisk konsekvens

 

Som en logisk konsekvens av brevsekvensen fra DOJs første brev til Pål Hultgren, måtte det ende opp med et avisinnlegg sendt til lokalavisene i Salten, både Saltenposten og Avisa Nordland, fra DOJs side.

 

Brevet lyder i sin helhet som følger og ble trykket i Saltenposten på Fauske lørdag 24.januar 2009:

 

 

OFFENTLIGGJORDE SYKEHISTORIEN TIL EN REMA-1000-ANSATT PÅ FAUSKE

 

Som svar på et anonymt innlegg valgte regiondirektør for Rema 1000 AS Nord, Pål Hultgren,  å legge ut sykehistorien til en av medarbeiderne på Rema 1000 Fauske i avisa Nordland (AN). Disse innleggene har han fått to kommentarer til, en fra en anonym skribent (som Pål Hultgren valgte å svare på), en annen fra Harald Svingerud (som Pål Hultgren ikke har kommentert). Siden har det vært en forunderlig og beklemmende stillhet rundt saken.

 

Jeg har selv arbeidet i offentlig virksomhet og har aldri opplevd at noen som har vært sykemeldt på min arbeidsplass har fått sin sykdomshistorie offentliggjort i en lokalavis av ledelsen/administrasjonen. En slik offentliggjøring av sensitive og taushetsbelagte opplysninger hadde antagelig medført anmeldelse og en eventuell straffesak, i beste fall havnet i arbeidsretten.

 

Som regiondirektør for Rema 1000 Nord har Pål Hultgren et stort ansvar for alle medarbeidere i regionen.  Ved å offentliggjøre en medarbeiders sykehistorie i en lokalavis som AN er det tydelig for alle og enhver at han ikke har ivaretatt rettighetene til vedkommende som han kaller ”den sykdomsrammede” på noe vis. Selv om han ikke bruker navn i sine to innlegg vedrørende ”den sykdomsrammede”, har jo alle skjønt hvem vedkommende er, i og med at han ble navngitt i det første anonyme innlegget som Pål Hultgren henviser til og fant det betimelig å kommentere i første omgang.

 

Jeg og mange med meg har stor interesse av denne saken fordi det berører mitt og mange andres langvarige kundeforhold til Rema 1000  Fauske – det går på sakens helt klare moralske aspekter og hva en regiondirektør kan tillate seg å ytre i en leserbrevspalte i AN på bakgrunn av et anonymt innlegg. Dette er dessuten en sak som har vakt stor oppsikt på Fauske og diskuteres på mange hold og oppfattes som sjikane av en velkjent og godt likt medarbeider på Fauske som helt uforskyldt er kommet i gapestokken. Det hjelper fint lite at Pål Hultgren på slutten av sitt avisinnlegg ønsker ”den sykdomsrammede” lykke til i ny jobb.

 

Den eneste fornuftige og riktige å gjøre i denne sammenheng er at Pål Hultgren beklager sine avisinnlegg i AN offentlig i samme avis og tydeliggjør at han på denne måten har kommet i skade for å ha offentliggjort sykdomshistorien til en medarbeider av REMA 1000 på Fauske.

 

Dag Ove Johansen

………………………………………………………………………………….

 

 

 

9.     Hva skjer videre i saken?

Nytt brev fra advokat Finn  Ove Smith, datert 21.januar 2009, lyder som følger:

 

AD DERS BREV AV 08 01 09: REMA 1000 NORGE AS REGION NORD

Jeg henviser til Deres brev hvis innhold jeg unnlater å kommentere ytterligere ut over å kort bemerke som påvist i mitt brev av 06 01 09 at De er ingen del i denne sak, og Deres betraktninger får stå for Deres egen regning.

Noen ytterligere polemikk om denne sak fra denne side, ei heller fra Rema 1000 Region Nords side, vil en ikke bidra til.

Finn Ove Smith                                                                                                                                 Sign.

……………………………………………

 

 

DOJs kommentar til Smiths avsluttende brev:

 

Det anonyme innlegget (1) i Avisa Nordland (Bodø) datert 23.10.2009, førte til regiondirektør for Rema 1000 Region Nord, Pål Hultgrens leserinnlegg (2) noen dager etter. Det er etter mitt syn flere brudd på etiske prinsipper her:

1.      Avisa Nordland (AN) trykker et anonymt innlegg med to navngitte personer på Fauske

2.      Rema 1000 på Fauske overleverer sykdomsjournal til regiondirektør Pål Hultgren

3.      Pål Hultgren skriver et leserbrev med sensitive opplysninger

4.      AN trykker Pål Hultgrens innlegg med medarbeiderens sykehistorie (alle skjønte jo hvilken person det dreier seg om på Rema 1000 Fauske!)

 

 

 

 

10.                        ANs sjefredaktørs telefonsamtale med DOJ 29.01.2009

Jan-Eirik Hanssen ringer og uttrykker tvil om å trykke mitt innlegg da han er redd for hva advokat Wikasteen i Tromsø (Rema-1000-medarbeiderens advokat) kan gjøre hvis de trykker det i AN. Han sier klart at AN aldri burde ha trykket Pål Hultgrens innlegg i denne saken. DOJ understreker at medarbeideren som kom i gapestokken pga Pål Hultgrens innlegg, er blitt orientert om DOJs utspill i saken og har klarert innlegget. DOJ sendte dette som en skriftlig melding til ANs sjefredaktør 29.01.2009.

 

 

 

 

 

11.                       Avisa Nordland nekter så DOJ spalteplass for innlegg om Pål Hultgren

 

Etter mye frem og tilbake, kommer det en epost fra sjefredaktør Jan-Eirik Hanssen i Avisa Nordland (AN) 02.02.2009:

 

 

Hei Dag Ove:

 

Viser til tidligere samtaler og dialog om denne saken.

Etter en totalvurdering er jeg kommet til at vi setter strek for debatten om enkelt-medarbeiderens sykejournal i våre spalter.

 

Mvh

Jan-Eirik Hanssen

 

 

 

 

12.                        DOJs  tilsvar til Jan-Eirik Hanssen samme dag:

 

Jan-Eirik Hanssen.

 

Meget skuffende avgjørelse når man ser på hva dere tidligere har trykket om denne saken. Når jeg har klarsignal fra han dette gjelder, stiller jeg meg enda mer uforstående til din avgjørelse. Du har hevdet at Pål Hultgrens innlegg aldri burde vært trykket (jfr. telefon). Da bør du sørge for at det kommer en kommentar til et slikt overtramp.

 

Jeg tolker din avgjørelse slik at du likevel har måtte innrettet deg etter advokat Smiths siste uttalelse ang. denne saken.

 

Lenge leve ytringsfriheten!

 

Dag O. Johansen

 

 

AN setter altså en stopper for flere innlegg i det sjefredaktør Jan-Eirik Hanssen kaller ”debatten om enkelt-medarbeiderens sykejournal i våre spalter”.

 

Når man kjenner til hvordan denne medarbeideren har hatt det etter at Pål Hultgren kom med sitt famøse innlegg, er det rystende å lese hvordan en sjefredaktør med ansvar for at sjikanen kom på trykk, formulerer seg i sin svarmail til DOJ.

 

Her forekommer overhodet ingen begrunnelse for hvorfor han setter en sluttstrek for denne prinsipielle og etisk viktige debatten.

 

 

 

13.                        Saltenposten, Fauske, trykker intervju med DOJ 05.02.2009.

 

(Et viktig prinsipielt forhold har skilt Saltenposten, Fauske, fra Avisa Nordland, Bodø: Saltenposten trykker aldri anonyme innlegg, mens Avisa Nordland gjør det.)

 

Rema påvirket Avisa Nordland

Av  Tor Johnny Friberg

  

Dag Ove Johansen mener Rema 1000 har påvirket Avisa Nordland til å nekte ham å få et leserbrev på trykk.

FAUSKE: Læreren og forfatteren fra Fauske mener Avisa Nordland har nektet ham ytringsfrihet. Han ville kritisere Rema-direktør Pål Hultgreen for å ha offentliggjort en ansatts sykdomshistorie i et innlegg i Avisa Nordland tidligere i vinter. Det fikk han ikke.

Setter strek

Innlegget, som for øvrig sto på trykk i Saltenposten lørdag for 14 dager siden, kommer ikke inn i Avisa Nordland. Det har sjefredaktør Jan-Eirik Hanssen gitt skriftlig beskjed om.

"Etter en totalvurdering er jeg kommet til at vi setter strek for debatten om enkelt-medarbeiderens sykejournal i våre spalter", heter det i en e-post til Dag Ove Johansen.

Uønsket debatt

Johansen føler seg sensurert av Avisa Nordland og Rema 1000 i fellesskap, og han mener Rema har styrt redaktøren i AN via advokaten sin.

– Jeg kan jo ikke være helt sikker, men brevene fra advokaten til Rema 1000 til redaktør Jan-Eirik Hanssen i AN tyder på det, sier han.

I et brev fra advokaten til Rema til Dag Ove Johansen går det fram at advokatene har vært i kontakt med sjefredaktøren i Avisa Nordland, og at partene er enige om at ytterligere avispolemikk er uønsket.

"Jeg legger derfor til grunn at avisa Nordland som vil motta kopi av dette brev er seg sitt ansvar bevisst og avviser et hvert innlegg fra Deres side som er ment som sjikane av det være seg Rema 1000 Norge AS og ikke minst Chris Garstad AS", heter det i brevet

– Avviser påstandene

Brevet ble besvart av sjefredaktør i Avisa Nordland, Jan-Eirik Hanssen, som ikke deler advokatenes oppfatning av Avisa Nordlands rolle. Han avviser at AN har kommet til enighet med Rema 1000 om å stanse debatten.

– Det er med dekning i Vær varsom-plakaten og personopplysningsloven jeg har satt sluttstrek for denne debatten i våre spalter, sier Hanssen.

Han mener det er opp til ham som ansvarlig redaktør, på selvstendig grunnlag, å vurdere hva som skal publiseres.

– Helt feil

Advokat Smith mener at Johansens påstander er en total ikke-sak.

– Vi som er advokater i tvisten har levert en henstilling om at vi ikke ønsker mer skriverier om saken av hensyn til begge parter. Det er helt feil at jeg på noen måte har forsøkt å begrense trykkefriheten til Avisa Nordland. Dette har blitt en sak som havner helt ut av sine proporsjoner, sier Smith.

Vurderer PFU

Dag Ove Johansen har ingen tillit til ANs presseetiske vurderinger og retningslinjer.

– Svaret jeg fikk fra AN var svært skuffende. Jeg har spilt med åpne kort og har klarert alt i forhold til alle parter i saken. Nå regner jeg ikke med å få ytringsfrihet i AN igjen, sier han.

Johansen mener også at saken bør være av interesse for både riksmedia og Pressens faglige utvalg (PFU).

– Han poengterer at han har fått mange tilbakemeldinger på AN-innlegget som ble trykt i Saltenposten 24. januar.

– Uriktige påstander

Av  Tarjei Abelsen

Regiondirektør Hultgreen i Rema 1000 kjenner seg ikke igjen i Dag Ove Johansens beskrivelse av saken og avviser alle påstander.

– Ikke alltid god presseskikk

Av  Tarjei Abelsen

Generalsekretær Nils E. Øy i Norsk redaktørforening mener enhver redaktør har rett til å stanse en debatt til ethvert tidspunkt. Likevel er det ikke nødvendigvis god presseskikk.

– En redaktør kan alltid stanse en debatt. Det er likevel ikke automatisk god presseskikk å avbryte en debatt med mindre innholdet i debatten er betenkelig eller innlegg er kritiske og anonyme. Desto mer kritisk innhold, desto mer vurdering kreves før publisering, sier han.

Øy mener også at det er to forskjellige regimer i medie-Norge når det gjelder krav til debatt og anonymitet.

– Mange redaksjoner krever fullt navn i debattinnlegg, men der opp til hver redaktør å vurdere. Det finnes ikke klare regler i for eksempel Vær varsom-plakaten, sier han.

14.                         Saltenpostens redaktør Frank Øvrewalls leder 7.februar 2009:

AN, Rema og ytringsfrihet

 

Av Frank Øvrewall

I mange sammenhenger blir lokalaviser anklaget for å drive snill journalistikk, ikke minst for at de er redd for å støte lokale annonsører fra seg. Et leserbrev fra Dag Ove Johansen som Saltenposten valgte å trykke, men som ikke kom på trykk i Avisa Nordland, er et bevis på det motsatte.

Vi har tidligere anklaget Avisa Nordland for å ha en kritikkverdig redaksjonell linje når det gjelder leserbrev. Her får nemlig hvem som helst sjikanere en navngitt person, uten å oppgi sitt eget navn.

Nå har avisen havnet i en beklemt situasjon, og de har dratt Rema med seg, fordi de slapp gjennom et anonymt leserbrev i oktober med kritikk mot Rema-ledelsens personalpolitikk på Fauske.

Innlegget fikk først regiondirektøren i Rema ut på glattisen. Han burde latt være å svare på en slik anonym anklage. I stedet gikk han ut med deler av sykdomshistorien til en ansatt.

Det skapte reaksjoner. Det merkelige er at da ble spaltene i Avisa Nordland stengt. Det til tross for at et leserbrev med kritikk mot regiondirektøren, var undertegnet med fullt navn av Dag Ove Johansen.

Når det da blir avslørt at sjefredaktøren i AN har hatt møte med Remas og den ansattes advokat, forklarer det avslaget bedre. Advokatene har nemlig fått forståelse av at nye innlegg om saken vil bli avvist. Det ble Johansen varslet om i et brev fra advokatene.

Saltenposten fikk ikke et slikt brev, og det hadde heller ikke nyttet. Johansens innlegg ble trykket lørdag for 14 dager siden. Uka etter stoppet Rema annonseringen i Saltenposten.

Vi kan ikke se bort fra at det skyldes tilfeldigheter. Vi kan heller ikke se bort fra at sjefredaktøren i AN tok sin avgjørelse uten hensyn til "henstilling" fra advokatene.

Saltenposten kunne ikke ha stoppet leserbrevet AN avviste. Dag Ove Johansen gjør ikke annet enn å kritisere en annen person, under fullt navn.

Vi håper saken får Avisa Nordland til å revurdere sin holdning, og ikke slippe til anonyme leserbrev like ukritisk som før. Når det gjelder Remas annonser, regner vi med å få dem tilbake i Saltenposten. Rema bedyrer tross alt de har et profesjonelt forhold til annonsering.

Hvis ikke, får trøsten være at det ikke er første gang en annonsør blir borte en stund fordi han ikke liker omtalen avisen har gitt ham. Det tapet får vi avskrive på ytringsfriheten.

15.                        ANs sjefredaktør skriver innlegg i saken i Saltenposten og sin egen avis, Avisa Nordland (AN) 7.februar:

SENSURERT AV SALTENPOSTEN

Redaktør og annonseselger Frank Øvrewall i Saltenposten har åpenbart gjennomført et mislykket salgsmøte med Rema l000. I skuffelsen over at Rema ikke aksepterte redaktørens an­nonsetilbud går han til redaksjonelt frontalangrep på Rema og Avisa Nordland. Sammen med Iærer Dag Ove Johansen har redaktøren pønsket ut en konspirasjonsteori om at Avisa Nordland redigeres og sensureres av Rema. Redaktør og annonseselger Øvrewall bretter ut sitt eget verdens­bilde over tre sider i egen avis sist torsdag.

Til tross for at det ble brukt tre si­der på saken har Øwrevall ikke funnet det passende å ta med mine kom­mentarer til saken, som journalisten og redaktøren fikk oversendt per e-post kort tid etter at jeg ble kontaktet. I tillegg har Dag Ove Johansen og Øv­rewall underslått vesentlig informa­sjon. Fordi det ødelegger konspira­sjonsteoriene?

Jeg vil derfor klargjøre følgende:

n h rojf Iøp tsåv i ted kkigåretlaps er dev kasseslegisppo ne mo ttabed ne ne kkitub-ameR på ­fo ted I .eksuaFted mokmarf tetfiksdro egiltnef trevh rette erelf evitisnesnosrep ­sylppo.regnin tnalB tenna ­nemmokdev mosed it I .dnatsliteslehggell rav ­osrepi nen å dem dref ilb neD .eneverb i tedlohnni monnejg tresifitnedi p ekki rah nerediebradem etgasppoå s v1es tknupsdit eonø.tehgiltneffo tk V i gninked dem go ,nerediebradem lit nysneh vAær netakalp-mosraV go ,nevolsgninsylpponosrep as rofred gej rahnettabed enned rof kertsttuls tt v iå.retlaps er

n Når det gjelder forliket mellom Rema og medarbeideren, så har jeg gitt begge parter tydelig tilbakemel­ding om at Avisa Nordland ikke er en del av forliket. I e-poster til begge par­ters advokater har jeg i klartekst understreket at det er opp til meg som redaktør, på selvstendig grunn­lag, å vurdere hva som skal publise­res.

n Dag Ove Johansen har lest mitt svar til advokatene. 22. januar sendte Jo­hansen meg attpåtil en e-post for å takke for mitt tydelige og prinsipielle svar: «Takk for meget avklarende brev til partene», skrev han. Hvorfor underslår du dette faktum, Johansen?

n Redaktør og annonseselger Øvre­wall var også kjent med at Johansen hadde applaudert mitt tilsvar. Men sørger for at det ikke framkommer i saken. I tillegg publiserer han bare henvendelsen fra Rema-advokater. Mitt svar, som han har fått tilsendt, holder han skjult for leserne av sin egen avis.

Jeg er opptatt av å verne rundt min integritet som redaktør. For å ivareta min og avisens redaksjonelle frihet og uavhengighet er det utenkelig for meg å delta på salgsmøter med an­nonsører.

Redaktør og annonseselger Frank Øvrewall stiller først på et salgsmøte. I forbannelsen over et tapt salg sauser han sammen tre redaksjonelle sider med tøv. Han underslår informasjon, sensurerer mitt tilsvar og angriper min etiske standard.

Pass på din egen hattesamling, re­daktør og annonseselger Øvrewall!

 

Her fremkommer ytterligere usannheter fra Jan-Eirik Hanssens side som forsterker trykket på den tidligere medarbeideren på Rema Fauske, som Hanssen ville vise hensyn til på bakgrunn  av Vær varsom-plakaten!

 

 

Se DOJs kommentar til Hanssens leserbrev i Saltenposten og Avisa Nordland 7.februar:

 

 

16.    LESERBREV FRA DOJ SENDT AVISA NORDLAND OG SALTENPOSTEN 08.02.2009:

 

Trykket i Saltenposten og AN 10.02.2009:

 

 

AVISA NORDLAND SOM GAPESTOKK

Kommentar til sjefredaktør Jan-Eirik Hanssens leserbrev i Saltenposten og Avisa Nordland lørdag 7.februar 2009 ang. Rema-saken på Fauske

I sin epost til undertegnede datert 2.februar skriver sjefredaktøren følgende:

Viser til tidligere samtaler og dialog om denne saken.

Etter en totalvurdering er jeg kommet til at vi setter strek for debatten om enkelt-medarbeiderens sykejournal i våre spalter.

7.februar fortsetter han frimodig denne debatten han selv påstod han hadde avsluttet i sin egen avis med et innlegg der han enda en gang setter ”enkelt-medarbeideren” i gapestokken.

I sitt innlegg i Saltenposten og AN faller Hanssen ettertrykkelig ned i den gropen mange kan havne i (men som en sjefredaktør ikke burde gjøre): man tar personen i stedet for ballen/saken.

Det er etter mitt syn fem brudd på moralske og presse-etiske prinsipper i denne Rema-saken som både Avisen Nordland og Rema-ledelsen bør ta ansvar for og ta inn over seg:

·         Avisa Nordland (AN) trykker 23.10.2008 et anonymt innlegg med to navngitte Rema-ansatte der det vises til at den ene skal slutte i sin stilling som medarbeider

·         Rema Fauske overleverer sykdomshistorien til denne medarbeideren til regiondirektør Pål Hultgren

·         Pål Hultgren skriver et leserbrev bygget på sykdomshistorien til Rema-medarbeideren som svar på det anonyme innlegget 23.10.2008. Begrepet ”den sykdomsrammede” går igjen i innlegget til Hultgren

·         AN trykker deretter Pål Hultgrens innlegg med disse sensitive opplysninger på leserbrevsiden (selv om Hultgren ikke brukte navnet hans, knyttet han det jo opp mot det anonyme innlegget 23.10 der medarbeideren som skulle slutte var navngitt med fullt navn!)

·         Sjefredaktør Jan-Eirik Hanssen fortsetter debatten på egen hånd 7. februar etter selv å ha satt strek 2.februar og kommer med direkte usannheter i AN om Rema-medarbeideren dette dreier seg om. Uttalelser som f.eks. ”den oppsagte” virker i sterk grad til ytterligere å sverte vedkommendes gode rykte (se punktene 1-3 nedenunder)

( NB. Det er viktig å understreke her at sjefredaktør Jan-Eirik Hanssen i telefonsamtale uttalte til meg at Pål Hultgrens innlegg aldri burde vært trykket. Dette bør alle som følger denne saken være klar over )

Tilbake til Jan-Eirik Hanssens leserbrev av 7.februar:

  1. Hanssen beskriver saken med ordene  ”en debatt om en oppsigelsessak ved en Rema-butikk på Fauske” og ”Den oppsagte medarbeideren…” og videre ”Av hensyn til medarbeideren og med dekning i Vær varsom-plakaten og personopplysningsloven, har jeg derfor satt sluttstrek for denne debatten.”

Her tråkker Jan-Eirik Hanssen langt over grensen mht både Vær varsomplakaten og personopplyningsloven: medarbeideren ved Rema-butikken på Fauske ble overhodet ikke oppsagt. Han sa selv opp sin stilling for å begynne i nytt arbeid, som mange i dagens samfunn sikkert gjør for å skifte beite og få nye erfaringer og opplevelser.

  1. Jan-Eirik Hanssen skriver også om et ”forlik” mellom medarbeideren og Rema. Dette forutsetter jo en oppsigelsessak, noe som er nok et eksempel på ren diktning fra Hanssens side.

I denne alvorlige personalsaken har regiondirektør Pål Hultgren og sjefredaktør Jan-Eirik Hanssen brukt begreper som ”den sykdomsrammede” og ”den oppsagte” i sine innlegg og tilsvar. Hva blir det neste?

Det er helt innlysende at denne saken nå må vurderes av PFU (Pressens Faglig Utvalg). Selv om dette gjelder leserbrev i en lokalavis, så er det en regiondirektør og en sjefredaktør som står bak noe som mange mener er ren sjikane av en tidligere medarbeider i Rema på Fauske.

Til tross for at Hanssens ”klare svar” til meg og advokat Smith, som representerer Pål Hultgren i denne saken, der han påpeker at AN står på egne ben mht redaksjonell linje, tyder Hanssens innlegg på at det synes å ligge en annen agenda bak når han av hensyn til det han kaller ”den oppsagte” medarbeideren ikke vil trykke mitt kritiske innlegg til Hultgren. Hvilket hensyn tar så sjefredaktør Hanssen til medarbeideren det er snakk om her når han selv kaster ut helt feilaktige påstander om vedkommende?

Hanssen ironiserer i sitt innlegg over at redaktør Frank Øvrewall i Saltenposten, som trykket mitt innlegg 24.01.2009, skal passe på sin egen hattesamling som annonseselger og redaktør. Dette synes jeg er en meget upassende formulering i en seriøs debatt.

Dag O. Johansen

 

 

 

 

17.                         LESERBREV FRA DOJ SENDT AVISA NORDLAND OG SALTENPOSTEN 08.02.2009:

 

Trykket i Saltenposten og AN 10.02.2009.

 

AVISA NORDLAND SOM GAPESTOKK

Kommentar til sjefredaktør Jan-Eirik Hanssens leserbrev i Saltenposten og Avisa Nordland lørdag 7.februar 2009 ang. Rema-saken på Fauske

I sin epost til undertegnede datert 2.februar skriver sjefredaktøren følgende:

Viser til tidligere samtaler og dialog om denne saken.

Etter en totalvurdering er jeg kommet til at vi setter strek for debatten om enkelt-medarbeiderens sykejournal i våre spalter.

 

7.februar fortsetter han frimodig denne debatten han selv påstod han hadde avsluttet i sin egen avis med et innlegg der han enda en gang setter ”enkelt-medarbeideren” i gapestokken.

I sitt innlegg i Saltenposten og AN faller Hanssen ettertrykkelig ned i den gropen mange kan havne i (men som en sjefredaktør ikke burde gjøre): man tar personen i stedet for ballen/saken.

 

Det er etter mitt syn fem brudd på moralske og presse-etiske prinsipper i denne Rema-saken som både Avisen Nordland og Rema-ledelsen bør ta ansvar for og ta inn over seg:

 

 

·         Avisa Nordland (AN) trykker 23.10.2008 et anonymt innlegg med to navngitte Rema-ansatte der det vises til at den ene skal slutte i sin stilling som medarbeider

·         Rema Fauske overleverer sykdomshistorien til denne medarbeideren til regiondirektør Pål Hultgren

·         Pål Hultgren skriver et leserbrev bygget på sykdomshistorien til Rema-medarbeideren som svar på det anonyme innlegget 23.10.2008. Begrepet ”den sykdomsrammede” går igjen i innlegget til Hultgren

·         AN trykker deretter Pål Hultgrens innlegg med disse sensitive opplysninger på leserbrevsiden (selv om Hultgren ikke brukte navnet hans, knyttet han det jo opp mot det anonyme innlegget 23.10 der medarbeideren som skulle slutte var navngitt med fullt navn!)

·         Sjefredaktør Jan-Eirik Hanssen fortsetter debatten på egen hånd 7. februar etter selv å ha satt strek 2.februar og kommer med direkte usannheter i AN om Rema-medarbeideren dette dreier seg om. Uttalelser som f.eks. ”den oppsagte” virker i sterk grad til ytterligere å sverte vedkommendes gode rykte (se punktene 1-3 nedenunder)

 

( NB. Det er viktig å understreke her at sjefredaktør Jan-Eirik Hanssen i telefonsamtale uttalte til meg at Pål Hultgrens innlegg aldri burde vært trykket. Dette bør alle som følger denne saken være klar over )

 

Tilbake til Jan-Eirik Hanssens leserbrev av 7.februar:

 

  1. Hanssen beskriver saken med ordene  ”en debatt om en oppsigelsessak ved en Rema-butikk på Fauske” og ”Den oppsagte medarbeideren…” og videre ”Av hensyn til medarbeideren og med dekning i Vær varsom-plakaten og personopplysningsloven, har jeg derfor satt sluttstrek for denne debatten.”

Her tråkker Jan-Eirik Hanssen langt over grensen mht både Vær varsomplakaten og personopplyningsloven: medarbeideren ved Rema-butikken på Fauske ble overhodet ikke oppsagt. Han sa selv opp sin stilling for å begynne i nytt arbeid, som mange i dagens samfunn sikkert gjør for å skifte beite og få nye erfaringer og opplevelser.

  1. Jan-Eirik Hanssen skriver også om et ”forlik” mellom medarbeideren og Rema. Dette forutsetter jo en oppsigelsessak, noe som er nok et eksempel på ren diktning fra Hanssens side.

I denne alvorlige personalsaken har regiondirektør Pål Hultgren og sjefredaktør Jan-Eirik Hanssen brukt begreper som ”den sykdomsrammede” og ”den oppsagte” i sine innlegg og tilsvar. Hva blir det neste?

Det er helt innlysende at denne saken nå må vurderes av PFU (Pressens Faglig Utvalg). Selv om dette gjelder leserbrev i en lokalavis, så er det en regiondirektør og en sjefredaktør som står bak noe som mange mener er ren sjikane av en tidligere medarbeider i Rema på Fauske.

Til tross for at Hanssens ”klare svar” til meg og advokat Smith, som representerer Pål Hultgren i denne saken, der han påpeker at AN står på egne ben mht redaksjonell linje, tyder Hanssens innlegg på at det synes å ligge en annen agenda bak når han av hensyn til det han kaller ”den oppsagte” medarbeideren ikke vil trykke mitt kritiske innlegg til Hultgren. Hvilket hensyn tar så sjefredaktør Hanssen til medarbeideren det er snakk om her når han selv kaster ut helt feilaktige påstander om vedkommende?

 

Hanssen ironiserer i sitt innlegg over at redaktør Frank Øvrewall i Saltenposten, som trykket mitt innlegg 24.01.2009, skal passe på sin egen hattesamling som annonseselger og redaktør. Dette synes jeg er en meget upassende formulering i en seriøs debatt.

 

Dag O. Johansen

 

 

Saltenposten 10.02.2009:

 

Når redaktører koker

Av Frank Øvrewall

 

Når to redaktører entrer barrikadene og gyver løs på hverandre med ord, blir temperaturen fort høy. Sik har det vært hver gang Saltenposten har pukket på Avisa Nordlands redaksjonelle linje, og siste runde er intet unntak.

Når temperaturen blir så høy, forstår jeg godt at leserne stusser. Det hagler med beskyldninger, og noen av dem blir bomskudd. Verst er det når det går ut over en tredjepart.

Det gjør det når sjefredaktør Jan-Eirik Hanssen i AN omtaler den såkalte Rema-saken som en oppsigelsessak. Det blir han arrestert på i et leserbrev i dagens avis, naturlig nok.

Jeg må beklage at denne påstanden slapp gjennom i Saltenposten. Vi skulle gjort ANs redaktør oppmerksom på hvilken blunder han var i ferd med å gjøre, og vi skulle ikke latt han slippe til med sine formuleringer.

Beskyldningene mot min person får jeg tåle, enten jeg blir omtalt som konspiratør eller annonseselger. Selv synes jeg det er riktig og viktig at det stilles kritiske spørsmål til en redaktørs avgjørelser. Det er en av de positive sidene ved å ha aviskonkurranse.

I en hver diskusjon er det best å møtes ansikt til ansikt. Slik som jeg ønsket å møte Remas regionsjef da jeg fikk vite om kjedens annonsestopp. Jeg ønsket å forklare Saltenpostens redaksjonelle linje når det gjelder leserbrev. Dessuten ga jeg Rema korrekte opplagstall for avisene i Indre Salten.

Møter med slike tema deltar jeg gjerne på enten det er for næringsliv, politikere eller andre målgrupper. Det er en redaktørs oppgave å informere om presseetiske regler og journalistiske prinsipper. I så måte er det en fordel at redaktøren også er direktør i avisen.

Påstanden om at jeg har begynt med egne salgsmøter er grepet ut av lufta. I Saltenposten har vi en dyktig markedssjef og annonseselgere som tar seg av salg. De er dessuten profesjonelle, og forstår skillet som går mellom redaksjonelt stoff og annonser.

Når denne påstanden fra ANs redaktør er korrigert, skal jeg kreditere Jan-Eirik Hanssen for en feil jeg begikk i lørdagens lederspalte. Jeg har ikke belegg for å påstå at han har hatt møter med Rema og deres advokater i denne saken. Advokater nøyer seg gjerne med å skrive brev.

Men jeg mener fortsatt at ANs sjefredaktør gjorde en tabbe da han stoppet leserbrevet fra Dag Ove Johansen. Ikke minst burde advokatenes henstilling fått ham til å reflektere over om han kunne beskyldes for å handle etter press fra dem.

Hele saken begynte dessuten med et anonymt leserbrev med kritikk av en navngitt person i Rema. Denne saken er nok et eksempel på hvor galt det kan bære avsted med en slik praksis.

Harde angrep er det rom for i Saltenposten, så lenge anklageren skriver under med fullt navn. Det får også sjefredaktør Jan-Eirik Hanssen komme med, selv om jeg synes han i lørdagens avis avslører bedre egenskaper som revyforfatter enn som sjefredaktør. Men slik blir det gjerne når det koker under topplokket, også hos redaktører.

 

 

18.                       DOJ MED NYTT INNLEGG I SALTENPOSTEN 21.FEBRUAR 2009:

    

GAPESTOKKEN ER LEVERT AV REMA 1000 OG AVISA NORDLAND

 

Det er muligens et forsøk på i tie saken i hjel at verken Pål Hultgren i Rema 1000 eller sjefredaktør Jan-Eirik Hanssen i AN er villige til å beklage sine uttalelser overfor medarbeideren i Rema 1000 Fauske som  helt uforskyldt ble satt i gapestokken.

 

Etter sjefredaktør Jan-Eirik Hanssens famøse innlegg i AN og Saltenposten 7.februar der han ytterligere forsterket denne gapestokken, er tausheten både trykkende og pinlig.

 

Kommer du på banen igjen, Jan-Eirik Hanssen, eller er du gått i hi?

 

Dag O. Johansen

 

 

(innlegget er pr.dato 23.02.2009 ikke kommet inn i Avisa Nordland….)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FØLGE MED I DENNE PRINSIPIELT VIKTIGE SAKEN!!

Send kommentarer til

Dag Ove Johansen

Tilbake til FABULA