SOLEN - DEN ULTIMATE GUDDOM

Solflekkene og klimaendringene

 

av Dag Ove Johansen

I våre dager strides de lærde om årsaken til klimaendringene skyldes menneskeskapt aktivitet eller naturgitte endringer i jordens magnetfelt på bakgrunn av jordens indre liv og solens påvirkning. Nå viser jordens forhistorie at den er blitt utsatt for utallige dramatiske klimaendringer, helt uten menneskelig innsats.

Funn av fossiler viser at klimaet på vår klode har endret seg fra tropisk til arktisk og tilbake igjen en rekke ganger. Kulldriften på Svalbard hadde f.eks. vært helt umulig om ikke tropisk regnskog hadde vokst der en gang langt tilbake i fortiden. De mange istidene forteller også om en klode som har endret sin akse i forhold til solen flere ganger eller har blitt utsatt for så massive vulkanutbrudd gjennom lengre tid at alt sollys er blitt stengt ute.

Brå nedfrysning
Nå viser også forskningen på dette området at disse omslagene til forverrede værforhold noen ganger har skjedd så brått at en rekke dyrearter er blitt nedfrosset i løpet av få timer. I Alaska og Sibir er det i områdene rundt polarsirkelen funnet hundretusener av store pattedyr i tette grupper i permafrosten, helt intakt med kjøtt og pels og med det siste måltid i magesekken før de stupte i frostdøden i løpet av noen timer. Dette skjedde for omkring 11.000-12.000 år siden. I mange århundrer før denne katastrofen var klimaet i Sibir meget gjestmildt med frodige sletter og nesten 30 meter høye frukttrær. Her vandret både sabeltanntigrer, kameler, hester og mammuter omkring i stort antall. Mammutene døde så brått i dette klimaskiftet at plantene de hadde i magesekken fremdeles var ufordøyd - planter som blåklokker, smørblomst og villbønner, noe som ikke finnes i Sibir idag.

Ny klimaendring
Det er mange lignende eksempler på dramatiske endringer i klimaet på jorden og alle viser tilbake til en meget nær sammenheng mellom jordens indre liv og solens syklus. Det er ting som tyder på at de mange tegn på klimaendringer vi opplever idag skyldes dette nære samspillet og ikke, som mange av dagens moteriktige forskere hevder, menneskeskapt aktivitet som bl.a. forurensende industri og bileksos. Forskere ved Boston University kunne nylig i det vitenskapelige magasinet "Nature" fortelle at plantene på den nordlige halvkule avslutter sin vinterdvale 7 dager tidligere nå enn på 70-tallet. Et økende antall av flom, jordskjelv, vulkanutbrudd osv. viser at kloden igjen er på vandring inn i en tidsalder med store endringer i klimaet. Flere og flere forskere begynner nå å sette solen i fokus for denne endringen, en endring som skyldes meget sterke elektromagnetiske krefter fra bl.a. solproteburanser og solflekker. Og det stilles spørsmål som:

* Hvorfor strander hvaler i stort antall verden over?
* Hvorfor finner ikke brevduene lenger hjem?
* Hva er årsaken til de tusener av deformert frosk i bl.a. Nord-Amerika?
* Hvorfor slås flere og flere kommunikasjonssatellitter ut?
* Kan det faktum at gamle lavamasser i samme område har så vidt forskjellige magnetretninger, skyldes en rekke hurtige magnetpol-skifter i løpet av få dager?

Gammel kunnskap om solens hemmelige liv
I 1995 utkom boken "The Mayan Prophecies" skrevet av Adrian Gilbert og Maurice Cotterell. Forfatterne beskriver hvordan maya-indianernes meget avanserte kalender forteller at dette folket på en eller annen uforklarlig måte hadde tilegnet seg en meget eksakt kunnskap om solflekk-syklusene, noe vår tids astrofysikere burde tatt lærdom av. Forfatterne utforsker samtidig den populære myten om Quetzalcoatl og dens utgangspunkt i mayaenes ideer om sol-syklusen. De visere videre forbindelseslinjene mellom den før-Columbianske sivilisasjonen i Sentral-Amerika og Den gamle verden, særlig Egypt. De avslører også at Maya-kalenderen spår vår egen sivilisasjons undergang, "Jaguarens tidsalder", ved den femte og siste "sol"'s slutt den 22.desember år 2012. Dette skyldes, ifølge Cotterells solflekk-teorier, en plutselig reversering av jordens magnetfelt.

Magnetpolskifte
Ifølge Mayaene byttet solen sine magnetiske poler den 12.august 3114 f.Kr. Som en konsekvens av dette må også jorden skifte poler, men dette skjer meget forsinket i forhold til solens polskifte. Etter Mayaenes kalender vil jordens magnetfelt endres dramatisk 22.desember 2012. De hevdet dette ville føre til slutten for jordens sivilisasjoner slik vi kjenner den.
Forskere sier at det ikke er helt enkelt å forutsi hva som vil skje hvis jorden skifter magnetpoler, dette fordi det er helt avhengig av hvordan skiftet skjer. Skjer skiftet langs den gamle magnetpol-aksen, vil det ikke få særlig store konsekvenser. Det mest sannsynlige er imidlertid at magnetpolene foretar en rask vandring rundt jorden. Et slikt "vandrende" polskifte vil få enorme konsekvenser, slik den norske frilance-forskeren
Roger Aak beskriver det:

"Jorda, som er deformert (flattrykt ved polene) på grunn av rotasjonen, vil plutselig begynne å deformeres etter et stadig skiftende mønster fordi rotasjonsaksen vil forflytte seg. Jordskorpa vil bryte opp på uttallige steder mens magma vil flomme ut gjennom bruddene. Jordskjelv som ikke ligner grisen vil gjennomryste hele jordoverflate i flere hundre år, alt mens jorda stabiliserer seg sakte men sikkert til sin opprinnelige tilstand. Sola vil gå opp og ned til ville tidspunkter, f.eks. opp midt på natta og ned midt på dagen. Elver vil to ganger i døgnet renne bakover og to ganger i døgnet renne forover. Slik kan det bli hvis Mayaene får rett i at jordas magnetpoler bytter plass. Unektelig skremmende!"

Roger Aak avviser selv at klimaendringene idag skyldes menneskenes aktiviteter. Hvis det kan skaffes økonomiske midler vil han i løpet av året sette i gang et forskningsprosjekt som skal underbygge hans teorier om at solflekk-syklusen er den eneste årsaken til jordens utallige klimaendringer.

Det nye årtusen
Det har alltid vært spekulert omkring dommedag i forbindelse med overgangen fra ett årtusen til et annet. Her har nesten alle religioner sine myter. Maya-indianerne var intet unntak fra denne regelen. Bibelen, som er den kristne verdenenes hellige bok, viser til en rekke profetiske spådommer som kan minne om Mayaenes endetids-spådommer. Forskjellen mellom de bibelske profeter og Mayaene er at sistnevnte hadde tilgang på en astronomisk kunnskap som selv dagens vitenskapsmenn kunne missunt dem. Deres kalender hadde et tidsspenn på tusenvis av år men den var likevel like nøyaktig som vår datastyrte tidsregning.

Det nye årtusen vil vise om deres kalender er til å stole på.

Les mer om solen og solflekkaktiviteten i NASA Science News

 

GRATISBOK TIL FABULAS LESERE!  

Tilbake til Fabula